เกี่ยวกับร้าน

ประติมากรรมกระดาษอัด  หรือ เปเปอร์มาเช่ ถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีแพร่หลายในหลายชาติ  ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียดังจะเห็นได้จากการทำงานเปเปอร์มาเช่ เป็นหน้ากากสำหรับใช้ร่วมเฉลิมฉลองในงานเทศกาลต่าง ๆ   

สำหรับประเทศไทยการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตอนพระเจ้าปราสาททองโปรดฯให้มีการเล่นดึกดำบรรพ์สวมหัวโขน ใช้คนแสดง  ใน

ปัจจุบันยังได้เห็นการแสดงโขน ซึ่งนำเรื่องราวจากวรรณคดีต่าง ๆ ที่มียักษ์ ลิง พระ นาง สัตว์หิมพานต์ ฯลฯ มาสร้างแรงบันดาลใจในการทำเป็นหน้ากากที่ใช้สวมหัวกัน  ซึ่งหัวโขนของไทยได้รับการยกย่องว่ามีเอกลักษณ์และความงามที่สมบูรณ์แบบ        

นอกจากการทำหัวโขน แล้วประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อ ขนบประเพณี และการละเล่น โดยได้สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่น คือ การทำหัวหุ่น การแกะหน้ากาก (กระตั้วแทงเสือ)  การทำหัวโขน การทำหัวโต 

 ส่วนประเภทของใช้ทั่ว ๆ ไปจะทำในรูปแบบของตุ๊กตา คน สัตว์ต่าง ๆ เช่น หมูออมสินทาสีแดง ซึ่งผลิตกันมาในประเทศไทยมากกว่า 60 ปีแล้ว   

จากนั้นการสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ ของไทย ก็ได้ค่อย ๆ พัฒนาทั้งทางด้านรูปแบบ และเทคนิคการผลิตเรื่อยมารวมถึงการระบายสีมีความประณีตสร้างคุณค่ามากยิ่งขึ้น  และประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายดังเช่นผลิตภัณฑ์ของ เด็ก เด็ก เปเปอร์มาเช่