เกี่ยวกับร้าน“กลุ่มนิล ณ กาญจน์ Young Art OTOP” เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสนใจในงานศิลปะ เดิมทีสมาชิกเป็นบุตรหลาน ของ “กลุ่ม OTOP นิลทะกาล แสงประทีป คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศาสนา เช่น พระพุทธรูป เทวรูป และ สิ่งมงคล ผลิตด้วยอัญมณีนิล” จึงได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในการทำงานศิลป์ และได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ โดยนำความรู้มาต่อยอดและพัฒนา ตลอดจนสืบสานงานด้านพุทธศิลป์ และในปี พุทธศักราช 2558 ได้ส่งว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชนก กองสุวรรณ และนางสาวอัชราภรณ์ สุขตะโก เข้าร่วมประกวดค้นหาสุดยอดเยาวชน OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น โดยให้ผลิตสินค้าที่สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยส่งผลิตภัณฑ์ ชื่อ พุทธศิลป์นิล in The BOX ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยและได้รับงบประมาณสนับสนุนเมื่อเสร็จสิ้นการประกวด ได้มีการทดลองทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาจัดจำหน่าย ซึ่งมีผู้บริโภคให้ความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก จึงมีความเห็นว่าควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตผลงานทางศิลปะของคนรุ่นใหม่ จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่มีความสนใจและรักในงานศิลปะผ่านทางสถาบันทางการศึกษาในอำเภอท่ามะกา จำนวนทั้งสิ้น 5 สถานศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยม จำนวน 43 คน และเยาวชนลูกหลานกลุ่มนิลทะกาลฯ จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน เปิดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นำสินค้าไปขอขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP และเข้าร่วมคัดสรรระดับดาวได้รับ 4 ดาว อีกทั้งเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ OTOP ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ และจะดำเนินการอื่นๆ เพื่อขึ้นเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยให้ตัวใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และให้ใจรักในงานศิลป์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย


นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีเป้าหมายที่จะทำให้อัณมณีนิลเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ จึงได้ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ขึ้นมา โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงจุดเด่นของอัญมณีนิลเพื่อใช้เป็นหัวใจหลักในการนำเสนอสินค้าผ่านงานดีไซน์ที่เข้าถึงได้ง่าย เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดตลาดในการจำหน่ายสินค้ายังต่างประเทศ จึงผลิตเป็นสินค้าประเภทของใช้ที่สามารถเป็นของประดับตกแต่งบ้านได้ (Decorate) ที่ไม่เหมือนใคร และนำไปจัดแสดงยังประเทศญี่ปุ่น