เกี่ยวกับร้าน

วัตถุประสงค์

เพื่อนำชิ้นงานที่ฝึกฝนมาก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มที่มาฝึกฝน   พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาทางด้านความคิดและด้านฝีมือให้ดียิ่งขึ้น  และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และได้เสริมสร้างความสามัคคี  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และสริมสร้างทัศนคติพร้อมทั้งส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่ม  และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนในที่สุดกลุ่มบาติก


ผลงาน