เกี่ยวกับร้าน

       รัตน์ ป่ายะเซรามิค เป็นโรงงานขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการนำวัตถุดิบดินขาว ซึ่งเป็นแร่หินที่ถูกกระแสน้ำพัด และไปสะสมในบริเวณที่ราบลุ่มที่มีในจังหวัดลำปาง จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการผลิตโดยการขึ้นรูป ลงสี และนำไปเผา เป็นเซรามิค 

         "รัตน์ ป่ายะเซรามิค" ได้เน้นรูปแบบไปทางด้านเซรามิครูปสัตว์ที่ใช้สำหรับการตกแต่งบ้านตกแต่งสวนของท่าน  เพื่อนำความเป็นธรรมชาติมาสู่สวนในบ้านท่าน โดยทาง "รัตน์ ป่ายะเซรามิค" ได้นำรูปแบบของสัตว์แต่ละชนิดมาให้ท่านได้เลือกสรรอย่างมากมาย เพื่อให้ท่านได้นำไปตกแต่งบ้านตกแต่งสวนได้ตามความต้องการ