เกี่ยวกับร้าน

ซึงเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา

เป็นมรดกทางปัญญาทางวัฒธรรม