เกี่ยวกับร้าน

กลุ่มปัญญศิลป์จัดตั้งโดย นางสุมิตรา โสพรรณตระกูลและนายจริญ โสพรรณตระกูล 

               เมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยจากความรักและความชอบในงานศิลปะ โดยเริ่มจากการทำงานประดิษฐ์ประเภท งานกรอบรูปประดับมุกและงานกรอบรูปวิทยาศาสตร์ โดยช่วงแรกที่ทำออกมาก็ได้รับการตอบรับที่ดี

              โดยในช่วงแรกนั้น เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเสาะแสวงหาลูกค้าทั้งภายในและภายนอกจังหวัด สิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจยังคงดำรงอยู่ได้ คือ มาตรฐานและความรับผิดชอบ ต่อทั้งพนักงานภายในองค์กรและผู้บริโภคเป็นหลัก