รายการสินค้า
มีสินค้าทั้งหมด 3 รายการ
120.00 บาท
ข้าวอินทรีย์เทียรแก้ว
ข้าวอินรีย์ที่มีการปลูกที่ใช่น้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขาที่ไม่ผ่านการทำไร่เลื่อนลอยปราศจากสารเคมีน้ำจึงไหลเข้าสุ่แปลงนาเกษตรกรโดยตรงและมีปูมีปลาอาศัยให้ชาวนาและเกษตรกรมีบริโภคได้ตลอดปี
ข้าวอินทรีย์เทียรแก้ว
ข้าวอินทรีย์ที่มีนวัตกรรมทำโดยเกษตรอินทรีย์บ้านบัว ต บ้านตุ่น อ เมืองพะเยาที่ใช่น้ำไหลมาจากภูเขาที่ไม่ผ่านไร่เลื่อนลอยที่ไม่มีสารเคมีที่ไหลจากภูเขาไหลเข้าสุ่ไร่เกษตรกรโดยตรงปราศจากสารเคมี
120.00 บาท
ข้าวอินทรีย์เทียรแก้ว
ข้าวอินทรีย์ที่มีนวัตกรรมทำโดยเกษตรอินทรีย์บ้านบัว ต บ้านตุ่น อ เมืองพะเยาที่ใช่น้ำไหลมาจากภูเขาที่ไม่ผ่านไร่เลื่อนลอยที่ไม่มีสารเคมีที่ไหลจากภูเขาไหลเข้าสุ่ไร่เกษตรกรโดยตรงปราศจากสารเคมี