การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นจังหวัดกรุงเทพฯ รอบที่2
โพสต์เมื่อ 29/Nov/2016 02:10

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน  2559 

ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯผู้อำนวยการส่วนเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  นายศิริชัย  แย้มโอฐ  

 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาจารย์อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ ให้ความรู้เรื่อง Digital OTOP Platform และการใช้งานเบื้องต้นอาจารย์ ไกรวิน วัฒนะรัตน์   ให้ความรู้ในหัวข้อ  Brand Content and Content Marketing

และ   Personal Branding (รู้จักเจ้าของ)


อาจารย์ ไกรวิน วัฒนะรัตน์   ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดผู้ประกอบการร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานผู้อำนวยการส่วนเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  นายศิริชัย  แย้มโอฐ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม  และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)  และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก