รับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน คัดเลือกเข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
โพสต์เมื่อ 16/Feb/2017 02:53

                  

ประชาสัมพันธ์โครงการ.jpg

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าสู่ยุค Digital Economy

ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ร่วมกับ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


1. หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยการประกาศนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนไทยในปัจจุบัน ที่นำเทคโนโลยี และสื่อ Social Media เข้ามาเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยใช้เป็น ช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ความสะดวกและรวดเร็ว จนเกิดแนวความคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาผนวกรวมเข้ากับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมและช่องทางการตลาดออนไลน์ สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยพื้นที่ในการแสดงผลิตภัณฑ์ แต่เพียงอย่างเดียวแต่ให้มีทางเลือกในการนำเสนอสินค้า และบริการผ่านเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งภาพ และเสียงในทุกช่วงเวลา (Real Time) สะดวกรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ในมิติต่างๆเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภครวมทั้งพันธมิตร ทางธุรกิจได้โดยตรง และที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือการตอบสนองต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิต (Lifestyle) ผูกพันกับ social network เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน การติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางนี้ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ตามสถิติการใช้งาน Social Network ของประเทศไทยมีผู้ใช้ facebook อยู่ในลำดับที่ 3 ของอาเซียน หรือประมาณ 35 ล้านคน (Zooalinc เมษายน 2557) และมีผู้ใช้ Internet ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 72.38 ล้านคน (user) เมื่อสิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 (อ้างอิง: Digital Adverting Association of Thailand) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงพอจะกล่าวได้ว่าสังคมไทยได้ปรับตัวเป็นสังคมดิจิทัล (Digital Society) หรือเป็นสังคมที่ถูกขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวล้ำหน้าผู้คนในสังคมมีชีวิตผูกพันกับการสื่อสารอย่างแยกไม่ออก จากการศึกษาวิจัยของ บริษัท ทีเอ็นเอ ที่ทำการสำรวจผู้บริโภคกลุ่ม มิเลนเนียน (ช่วงอายุ 16-30 ปี) ทั่วโลกจำนวน 50 ประเทศ กลุ่มตัวอย่าง 60,000 คน พบว่ากลุ่ม มิลเลนเนียนในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนวันละ 4.2 ชั่วโมง เป็นอันดับหนึ่งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรในยุค Baby Boomer ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 46-65 ปี มีเวลาเฉลี่ยการใช้ชีวิตอยู่กับโทรศัพท์มือถือ   เฉลี่ยวันละ 2.3 ชั่วโมง ในขณะที่การใช้สื่อกระแสหลัก เช่น ทีวี วิทยุ สื่อพิมพ์ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ IT ต่างๆ จึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าช่องทางการตลาดสมัยใหม่ที่ผ่านระบบ online ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ อาจกล่าวได้ว่า วันนี้ผู้ประกอบการในทุกระดับไม่อาจละเลยกับโอกาสทางการตลาดในโลกออนไลน์  (Digital Marketing) ได้อีกต่อไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงคุณค่า ภูมิปัญญาไทยและเห็นว่า       การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสินค้าชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อผู้บริโภค        เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของผู้ผลิต และพิจารณาเห็นว่าการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม          มาสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 ถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในทุกระดับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังก่อตัวขึ้น ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะในโลกของธุรกิจ โลกของการแข่งขัน ผู้ที่มีศักยภาพเท่านั้นที่จะอยู่รอด แต่เนื่องจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ของไทยยังขาดโอกาสในการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในหลายมิติโดยเฉพาะ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนวิสาหกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยการพัฒนาช่องทาง การตลาดใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารกิจการ เป็นต้น จึงมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยี Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ผลิตสู่สาธารณะได้อย่างน่าสนใจในลักษณะ Content Marketing การใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจเพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ (Marketing Strategic Planning) แผนธุรกิจ (business Plan) เป็นต้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินงานในปี พ.ศ.2559 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมก้าวสู่ยุคดิจิทัล  ที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อย่างยิ่ง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถใช้เทคโนโลยี Digital เข้ามาในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่องการผลิต การตลาด การบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น

3. เป้าหมาย

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเบื้องต้นจากโครงการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2559 และจากโครงการวิสาหกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2559 มาเข้ารับการพัฒนา จำนวน 100 คน

4. สาขาเป้าหมาย

ไม่จำกัดสาขาเป้าหมาย

5. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั่วไป

6. ผลผลิต

เชิงปริมาณ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเรื่องราว (Story) ของสินค้าและบริการ และเทคนิคการนำเสนอ Application ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งชนิดที่ติดตั้งในสถานที่ และชนิดเคลื่อนที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน

7. ผลลัพธ์

          1.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้ Application บนอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างช่องทางการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

          2.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างเรื่องราว (Story) ที่สร้างคุณค่าของสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

หลักสูตรการอบรม

1. การใช้งาน E-Commerce Platform สำเร็จรูปเพื่อบุกตลาดต่างประเทศ

2. Workshop การสื่อสารภาพลักษณ์ (Image Communication) ให้ตรงกับสินค้า

3. Story Marketing บอกเล่าเรื่องราวอย่างไรให้ต่างประเทศสนใจ

4. Workshop การสร้างร้านค้าบน E-Commerce Platform สำเร็จรูปเพื่อบุกตลาดต่างประเทศ

5. การโฆษณาบนสื่อออนไลน์ช่วยเพิ่มยอดขาย

เปิดรับสมัครคัดเลือก

          ครั้งที่1  วันที่ 2  มีนาคม 2560    กรุงเทพมหานคร 

          ครั้งที่2  วันที่ 7  มีนาคม 2560    เชียงใหม่

          ครั้งที่3  วันที่ 9  มีนาคม 2560    ขอนแก่น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเบื้องต้นจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2559 และ จากโครงการวิสาหกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2559 มาเข้ารับการพัฒนา จำนวน 100

 2. มีทักษะความรู้ในการใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

            1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

            2. สำเนาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1 ใบ

            3. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร      คลิ๊กที่นี่.pdf

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  คุณอินทิมา  087-035-7162 , คุณณัฐธิดา  098-223-9163 (ในเวลาทำการ 09.00 - 17.00 )