การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นจังหวัดนครปฐม
โพสต์เมื่อ 19/Dec/2016 23:23

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 

ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม


อาจารย์เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพรบูลย์ ให้ความรู้เรื่อง Digital OTOP Platform และการใช้งานเบื้องต้น


ผู้ประกอบการทุกคนตั้งใจเรียนกันสุดๆเลยอาจารย์ปาริฉัตร  อารีรอบ  ให้ความรู้เรื่อง

                                                    - Brand Content and Content Marketing

                                                    - Marketing and sell in Action


อาจารย์กัลยากร นาคสมภพ ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Personal Branding (รู้จักเจ้าของ)ผู้อำนวยการส่วนเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน นายศิริชัย แย้มโอฐ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)  


ผู้อำนวยการส่วนเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน นายศิริชัย แย้มโอฐ

ให้เกียติถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการเป็นที่ระลึก