การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นจังหวัดสุพรรณบุรี
โพสต์เมื่อ 02/Dec/2016 00:02

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)

วันที่ 29 พฤษจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮลเทล จังหวัดสุพรรณบุรี


ผู้อำนวยการส่วนเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  นายศิริชัย  แย้มโอฐ 

 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 


อาจารย์เอกลักษณ์  โภคทรัพย์ไพบูรณ์ ให้ความรู้ในหัวข้อ Digital OTOP Platform


อาจารย์ไกรวิน วัฒนะรัตน์ ให้ความรู้ในหัวข้อ Branding DNA, Brand Content and Content Marketing และ Personal Branding 


อาจารย์ไกรวิน วัฒนะรัตน์ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด 

ในการอบรมเรื่อง marketing and sell in action


ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในกรแสดงความคิดเห็น


ผู้ประกอบการทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกอย่าง อย่างตั้งใจ


ผู้อำนวยการส่วนเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  นายศิริชัย  แย้มโอฐ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม  และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)  และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก