โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเห็นว่า เทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาสนับสนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถแข่งขันได้ในอนาคต และการก้าวสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน แต่เนื่องจากผู้ประกอบการ OTOP ยังต้องการการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาดและการจัดการธุรกิจที่สำคัญยิ่งคือ การพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารในรูปแบบ mobile technology ที่ทำให้ประชาชนในสังคมสามารถเข้าถึง digital technology ได้อย่างสะดวก จึงนับเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านการผลิต การตลาด และการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
2 เพื่อจัดทำ Platform สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ OTOP ในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารจัดการธุรกิจ การผลิต การตลาด และการเงิน ในลักษณะเป็น Digital Business Profile สำหรับนำมาใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนา และใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ Platform ดังกล่าวต้องสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆในแบบเคลื่อนที่ (Mobile Technology)
3 เพื่อจัดทำ Platform ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ให้บริการวัตถุดิบประเภทชนิดต่างๆ (Supplier) รวมถึงบริการต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ OTOP ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ platform ดังกล่าวต้องสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆในแบบเคลื่อนที่ (Mobile Technology)
4 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารสร้างเรื่องราวของสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทย สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภคเพื่อสร้างความน่าสนใจ สร้างความแตกต่าง สร้างแรงบันดาลใจที่อยากเป็นเจ้าของสินค้า ในลักษณะของ Story Marketing ที่จะนำเสนอผ่านสังคม Social Media


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ OTOP ที่จดทะเบียนและปัจจุบันยังมีการประกอบธุรกิจ และมีขีดความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี


สาขาเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่กำลังดำเนินกิจการในสาขาเป้าหมายดังนี้
1 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2 สาขาของใช้ ของที่ระลึก และของประดับตกแต่ง
3 สาขาอาหาร
4 สาขาเครื่องดื่ม
5 สาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร


พื้นที่ดำเนินการ

กำหนดพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดยกำหนดให้เป็นไปตามข้อเสนอของหน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดพื้นที่ประกอบด้วย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 – 11 และกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องได้รับการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ได้แก่
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดข่อนแก่น
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


รูปแบบกิจกรรม 7 ขั้นตอน และกระบวนการสู่ความเป็นเลิศ

1. การคัดเลือกผู้ประกอบการหลักสูตรพัฒนาแบบเบื้องต้น จำนวน 500 ราย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
- ผู้ประกอบการ OTOP ที่จดทะเบียนและปัจจุบันยังมีการประกอบธุรกิจ มีสินค้าเป็นของตนเองวางจำหน่ายในปัจจุบัน
- มีอุปกรณ์เทคโนโลยี, ดิจิทัล เช่น Smart Phone, Tablet, Computer Notebook เป็นต้น
- มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

2. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น
- ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการนำเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจในมิติต่างๆ
- จัดทำ platform สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ OTOP ในมิติต่างๆ ในลักษณะเป็น Digital Business Profile สำหรับนำมาใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนา และใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3. คัดเลือกผู้ประกอบการหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้น จำนวน 150 ราย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
- ผู้ประกอบการผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น 100%
- แผนการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ
- มีข้อมูลของผู้ประกอบการ กรอกใน Platform ครบถ้วน

4. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเข้มข้น
- ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุจกิจ
5. การประกวดรางวัล Best Brand จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย
- สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
- สาขาของใช้ ของที่ระลึก และของประดับตกแต่ง 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
- สาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
- สาขาอาหาร 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
- สาขาเครื่องดื่ม 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
- ผู้มีสิทธิ์ในการประกวดต้องผ่านการอบรมเข้มข้น 100 %

6. การศึกษาดูงาน
- ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 10 ราย จะได้เข้าร่วมศึกษางานดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1 ครั้ง
หมายเหตุ : การศึกษาดูงานต่างประเทศเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 10 รางวัลเท่านั้น

7. ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในด้านต่างๆ ที่ประกอบด้วย ด้านการผลิต การตลาด และการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียนของสังคมและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารสร้างเรื่องราวของสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทย สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความน่าสนใจ สร้างความแตกต่างสร้างแรงบันดาลใจที่อยากเป็นเจ้าของสินค้า ในลักษณะของ Story Marketing ที่จะนำเสนอผ่านสังคม social mediaเอกสารประกอบในวันคัดเลือก

1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2 เอกสารจดทะเบียนในรูปแบบประกอบการวิสาหกิจชุมชน
3 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
4 Website หรือ Facebook (ถ้ามี)


เกณฑ์การคัดเลือกการอบรมเบื้องต้น

1. ผู้ประกอบการ OTOP ที่จดทะเบียนและปัจจุบันยังมีการประกอบธุรกิจ มีสินค้าเป็นของตนเองวางจำหน่ายในปัจจุบัน
2. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Computer Notebook, Smart Phone, Tablet นำมาในวันอบรม
3. มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี


เกณฑ์การคัดเลือกการอบรมเข้มข้น

1. ผู้ประกอบการผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น 100%
2. แผนการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ
3. มีข้อมูลของผู้ประกอบการ กรอกใน Platform ครบถ้วน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

087-0357162 E-mail : ping.dspace2@gmail.com คุณปิง (เวลา 8.00-17.00)
087-3573940 E-mail : noppaklaw9@gmail.com คุณเกล้า (เวลา 8.00-17.00)


การคัดเลือกผู้ประกอบการ

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ศูนย์ภาค จังหวัด
1. 20 ก.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี
2. 21 ก.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี
3. 21 ก.ย.59 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯและปริมณฑล
4. 22 ก.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น
5. 22 ก.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 นครราชสีมา
6. 23 กย 59 ประกาศผล -อุบลราชธานี
- อุดรธานี
-กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ขอนแก่น
- นครราชสีมา
7. 28 ก.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี
8. 30 ก.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่
9. 1 ต.ค.59 ประกาศผล -สุพรรณบุรี
-ชลบุรี
-เชียงใหม่
10. 3 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก
11. 4 ต.ค.59 ประกาศผล -พิษณุโลก
-พิจิตร
12. 5 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานี
13. 5 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลา
14. 7 ต.ค.59 ประกาศผล -สุราษฎร์ธานี
-สงขลา


การอบรมเบื้องต้น

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ศูนย์ภาค จังหวัด
1. 4-6 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น
2. 11-13 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี
3. 11-13 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี
4. 18-20 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 นครราชสีมา
5. 18-20 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ชลบุรี
6. 25-27 ต.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี
7. 25-27 ต.ค.59 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯและปริมณฑล
8. 1-3 พ.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานี
9. 1-3 พ.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลา
10. 8-10 พ.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่
11. 8-10 พ.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พิษณุโลก
12. 15-17 พ.ย.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 พิจิตร
13. 15-17 พ.ย.59 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯและปริมณฑล


รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบเบื้องต้น

จังหวัด เอกสาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
จังหวัดกรุงเทพ รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด
จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
จังหวัดพิจิตร ดาวน์โหลด
จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด
จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลด
จังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลด
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดาวน์โหลด
จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด
จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด


การอบรมเข้มข้น

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ศูนย์ภาค จังหวัด
1. 29-30 พ.ย.-1 ธ.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี
2. 129-30 พ.ย.-1 ธ.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น
3. 13-15 ธ.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่
4. 13-15 ธ.ค.59 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯและปริมณฑล
5. 20-22 ธ.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานีเอกสารการสมัคร

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่นี่